last 24 hours
last 7 days
last 30 days
older than 30 days

Schuhmacher Antiquariaat

method-draw-image (23)

DE VVARACHTIGHE FABVLEN | DER DIEREN. | Psalm. 8. a. 7. | Ghy hebt de mensch ghemaect een Heere ouer dijn wercken | Hem makende onderdaen alle dijngh dat wy mercken | Als de Voghels der lucht, midtsgaders al het Vee: | En oock alle dat zwemt int water of de Zee.

Dene, Edewaerd de & Marcus Gheeraerts Ghedruct te Brugghe inde Peerde strate, Pieter de Clerck,ghezvvoren drucker der CoMa, den xxvj. Augusti 1567. Om,ende ten coste vanden voorn. Marcus Gheeraerts. 4º; 196 [van 216], (VI) pp; titelillustratie en 97 [van 107] emblematische, meer dan half paginagrote illustraties: gravures door Marcus Gheeraerts. blindbestempeld kalfsleder, rug met ribben en fileten, platten met 7 fileten langs rugzijde, 2 fileten langs de randen; band versleten; titelpagina met beschadigingen (2 gaten) waarschijnlijk ten gevolge van weggeradeerde handgeschreven teksten; een enkele illustratie met rood krijt ingekleurd; vele bladen zeer beduimeld en gevlekt. Ontbrekende bladen A4, B4, C4, F1, K4, Q3, R4 en CC4 (= pp. 7/8, 17/18, 23/24, 79/80, 125/126, 135/136 en 207/208). Landwehr 189: 'sole edition' en '2 copies (both) defective'. De Vries 11. Typographica Batava 838: 4 exemplaren. Deze platen werden later o.a. gebruikt voor Vondel, Vorstelijcke warande der Dieren, 1617 (en vlgg.). Illustraties op pp. 176, 180 en 184 zijn onderling verwisseld. Bevat: Den con?trijcke Hubrecht Goltz weyn?cht Marcus Gheeraerts schilder (p. 2), Lucas D'heere schilder, tot den Le?er (p. 3), EDEWAERD DE DENE BRUGGELINGH Tot den goedionsteghen Le?er. (Ee1r), Tafel van al de Fabels (Ee1 verso - Ee2 recto), Privilege en colophon (Ee2 v).
method-draw-image (23)

NVCLEVS | EMBLEMATVM SE- | LECTISSIMORVM,QVÆ | ITALI VVLGO IMPRESAS | vocant priuata in- | dustria studio sin- | gulari, vndique | conquisitus, | non paucis venustis in- | uentionibus auctus, | additis carminib, | illustratus. A | Gabriele Rollenhagio | Magdebvrgense. | Coloniæ | E Musæo cœlatorio | Crispiani Passæi. (Crispijn de Passe [de Oude]) | Prostant | Apud Ioannem Iansonium | Bibliopolam Arnhemiensem (z.j.)

Rollenhagius, Gabriel & Crispijn de Passe [de Oude] (z.j.) [1611]. 4º; (VIII [van XLVIII]) pp: gegraveerde titel, portret, plus 100 bladen (genummerd 1-100) aan een zijde bedrukt: ronde tweederde paginagrote emblematische illustraties met bijbehorende teksten: gravures: Crispijn de Passe [de Oude]. tezamen met: Gabrielis | ROLLENHAGII | selectorum | Emblematum | CENTURIA | SECUNDA. | Ao M D C XIII. (1613). | Ultraiecti ex officina Crispiam Passæi, | Prostant apud Joan. Janssonium Bibli.Arnh. 4º; (VIII [van XXVIII]) pp, gegraveerde titel, portret [gelijk aan dat in Nucleus], plus 100 bladen (genummerd 1-100) aan een zijde bedrukt: ronde tweederde paginagrote emblematische illustraties met bijbehorende teksten: gravures: Crispijn de Passe [de Oude]. van beide bundels het voorwerk incompleet; alle illustraties en portretten aanwezig; tezamen in kalfsleder, rug vernieuwd, oud titeletiket, resten van plakband op schutbladen; band geschaafd; titelpagina Nucleus Emblematum wat onfris, titelpagina en portret aangeheeld (geen enkel tekstverlies), contemporaine aantekeningen in inkt; bladen hier en daar wat verbruind en met 'Abklatsch' (tegendruk), enkele bladen verkeerd ingebonden. of both titles the preface incomplete; but portraits both times and all engravings complete; some impressions with 'abklatsch'. STCN 2. Landwehr 690: 1611 en 'The collection of 100 emblems (gedrukt in Keulen, z.j, zie Landwehr 689) is now explained with Erffens quatrains in French' en Landwehr 692: 'sole edition'.
method-draw-image (23)

Milenus clachte, | Waer inne de groote tirannye der Romeynen | verhaelt/ ende den handel van desen tegen- | woordighen tyt claerlijck ontdect wordt. | Met ghelijcke Clachte, | Vanden Ambassadeur der Hebreen vermellende hoe | schadelijck, de tirannighe gouverneurs sijn. | d’Antijcke Tafereelen, | Daer in men claerlijck gheschildert ende beschreven siet de | godloose regeringe der tirannen, midsgaders den rechten | middel om dlant in goeden voorspoet te gouverneren. | Ghecomponeert doer Jan Bap

Houwaert, Jan Baptista TOT LEYDEN, By VVillem Silvius Drucker der Co. Majesteyt. | Met Privilegie voor x. Jaren., ANNO 1577 (met pen laatste 7 veranderd in 8:1578). colophon: Ghedruckt 't Antwerpen by | Chri?toffel Plantin, Hooft- | drucker der Co. Majesteit. in t'jaer | ons Heeren 1577. den sesten | dach van Nouembre. 4º; (IX,) (3 blanco) - 153, (II) (1 blanco) pp; wapenschild: Nassav; 3 illustraties, waarvan 1 bijna, en 2 paginagroot: houtsneden [: Ant. van Lent], vele (in Antijcke Tafereelen) kop- en sluitvignetten van verschillende grootte, versierde initialen: ook houtsneden. Gedrukt in civilité, gotisch, romein, letter(s?) van Aimé Tavernier. negentiende-eeuws goud bestempeld halfgeitenleder met hoeken; rug met ribben, titel en fileten; platten met marmerpapier overtrokken, vooral rug enigzins beroet [ex bibliotheca J.B. Scheepers]. Verder uitermate fraai exemplaar. STCN 1: (slechts) 3 exemplaren, waarvan (maar) 2 in Nederland: Haarlem, UB. Leiden (Thysiana). Bibliotheca Belgica H 13: daar Antwerpen. Scheepers I, 37. Eerst bekende uitgave. Hiernaast komen exemplaren voor met op de titelpagina het jaartal 1578 gedrukt, en ook exemplaar waar Leyden vervangen is door de vermelding Antwerpen, dat ook met gedrukte jaartal 1578. De versie met 1577 waarvan met pen de laatste 7 veranderd is in 8, waarvan hier een exemplaar beschreven wordt, is duidelijk die met de als eerst gedrukte titelpagina. Mogelijk ten overvloede: aan het zetsel van de titelpagina is verder niets veranderd. STCV: zie daar de uitvoerige literatuurvermelding. Toegevoegd blad A5-6 (alleen A5 bedrukt met laatste stuk lofdicht en ondertekening Per Haecht, rest blanco); opgave in STCN hierover niet duidelijk, in STCV wel; Bibliotheca Belgica: 'A5 manque souvent'. Bevat: Dedicatie aan Wilhelm, Prince van Orangien; gedateerd Jaers-avont 1576 (p. III- VI); Lofdicht Willem van Haecht; gedateerd laesten Oct. 1578! (p. VII-IX); illustratie (p. 1), Milenus Clachte (p. 1-51), illustratie (p. 53), Wtsprake vanden Hebreeusschen Ambassadeur (p. 53-72), (26) Antijcke Tafereelen (p. 73-153) op p. 133 de illustratie; Extract uyt Privilegie (p. 154), colophon (p. 155). Feitelijk een politiek 'pamflet' waarin Willem de Zwijger op allerlei mogelijke manieren verheerlijkt wordt. Bibliotheca Belgica: 'Milenus Clachte est une paraphrase politique'.
method-draw-image (23)

Twe-spraack | vande | Nederduitsche | Letterkunst/ | ofte | Uant spellen ende eyghenscap | des Nederduitschen taals; | uytghegheven by de Kamer | IN LIEFD BLOEYENDE, | t’Amstelredam. |

Spieghel, Hendrick Laurensz, m.m.v. D.V. Coornhert, Roemer Visscher en G. Fallet] (drukkers- / uitgeversmerk) | TOT LEYDEN,By Christoffel Plantyn., M. D. LXXXIV. (1584). 8º; (XVI), 112 pp; blazoen In Liefd' Bloeyende: houtsnede. tezamen met: Ruygh-bewerp | vande | Redenkaveling/ | ofte | Nederduytsche Dialectike: | De welcke is een Rechtsnoer/ om van alle | dingen bewyslick ende onderscheydlick | te spreken/ oock waarheid van vals- | heid te scheyden/ in alle twistredening | hooghnut ende nodigh zynde; | uytghegheven by de Kamer | IN LIEFD BLOEYENDE, | t'Amstelredam. | (drukkers- / uitgeversmerk) | tot Leyden, | By Christoffel Plantyn. | M. D. LXXXV. (1585) 8º; 183, (I) pp; blazoen In Liefd' Bloeyende: houtsnede. en met: Kort Begrip | Des Redenkavelings: in | slechten Rym vervat/ om des | zelfs voorneemste hoofdpuncten | te beter inde ghedachten | te hechten. | (drukkers- / uitgeversmerk) | tot Leyden, | By Christoffel Plantyn. | M. D. LXXXV. (1585) 8º; 23, (I) pp; blazoen In Liefd' Bloeyende: houtsnede. en met: Rederijck-kunst/ | in Rijm opt kortst vervat. | Hier by ghevoeght de | REDENKAVELING | ENDE | LETTER-KUNSTS | GRONDVESTEN. | uytghegheven by de Kamer | in Liefd' Bloeyende | t'Amstelredam. | (drukkers- / uitgeversmerk) | TOT LEYDEN, | By Franchoys Raphelinghen. | M. D. LXXXVII. (1587) 8º; 31, (I) pp; blazoen In Liefd' Bloeyende: houtsnede. tezamen in perkament, doorgehaalde rug; nieuwe schutbladen. Goed exemplaar. the 4 together in vellum, new endpapers; very good copy. Drukkers- / uitgeversmerk en blazoen steeds hetzelfde. Bij I en IV wordt het blazoen gecombineerd met een gedicht: I: Den verstandighen lozen berispers [.], IV: Ghy Rijmers wildy Rederijcken [.]. Elke titel met eigen signatuur en paginering, zij bevatten: I. Toe-eyghenbrief (p. III-VIII), Voorreden (D.V. Koornhert) (p. IX-XIV), Verzinning (p. XV), Onderscheydlycke veranderingh (p. XVI), Twe-spraack (p. 1-112); II. Opdracht (p. 3-7), Totten kunstgheleerden Lezer (p. 8), Eerste-Vijfde Boeck vande Redenkaveling (p. 9-182), Verzinning int drucken (p. 183); III. Toe-eyghen-brief (aan Jan van Houten) (p. 3-4), Kort begrip [.] in Rym (p. 5-18), Kunstwoorden des Redenkavelings (p.19-23), Misstelling inden druck (p. 23); IV. Allen Rederyck-kamers (p. 3-4), Rederyck-kunst (p. 5-28), Rederijxe kunst-woorden (p. 29-31).
method-draw-image (23)

Spelen van sin- | ne byden. xix. ghe- | confirmeerden Cameren van | Rehtorijcken. | Binnen der Stede van Ghendt comparerende / | verthoont/ Volghende den Octroye vander | K. Mayesteyt/Graue van Vlaendren/ | Onsen gheduchten Heere/ Schepe- | nen der seluer stede/ende Came- | re van Rhetorijcke van- | der heylige Drieuul | dicheyt / gheseyt | de Fontey- | isten/ verleent/ | Ende der Charte wt- | ghesonden op de questie/ | Welck den mensche steruende/ | meesten troost is; | Die selue spelen be

Spelen van Gent 1539, 1564 Ende men vintse te coope te Wesel | op de Marct teghen ouer Stadt- | huys/ by my Hans | de Braeker., Ghedruct ende voleynt int | Jaer M. D. LXIIII. (15. 8º; (436 [van 440]) pp; 2 voorlaatste bladen: ee1 en ee2 ontbreken. vroeg twintigste-eeuws, goud bestempeld geitenleder, platten met fileten, rug met ribben, rijke versiering, titel en 1539, kanten en inslagen versierd, alle sneden verguld; marmerpapieren schutbladen, etiket binder: P. Eenhaes, Brussel; tekst wat kort afgesneden met enig tekstverlies in marginale teksten; 2 voorlaatste bladen ontbreken: ee1 en ee2. early twentieth century goldstamped morocco, richly decorated; 2 penultimate leaves missing. Bibliotheca Belgica S 223. Scheepers I, 63: 'zeer zeldzame werk.' Zie Hummelen 3 B (daar alleen de quarto druk van 1539), in deze editie van 1564 is volgorde van de kamers (met hun spelen) wat veranderd: eerst de winnaars, in volgorde van belangrijkheid prijs: Antwerpen, Winoks-bergen, Tielt, Loo, Brussel, Kortrijk, voor de overige werd de volgorde van de uitgave van 1539 aangehouden. Overige deelnemende kamers: Leffinge, Brugge, Meesen, Ieper, Nieuwkerke, Nieuwpoort, Axel, Tienen, Meenen, Kaprijke, Oudenaarde, Edingen, Deinze.
method-draw-image (23)

recht Ghebruyck | Ende | Misbruyck/van | tydlycke Have. | Van Rijckdom/ Nodruft en ghebreck ick beluyck | T’onzaligh misbruyck/ mettet zaligh ghebruyck.

Coornhert, Dirck Volckertszoon] Tot Leyden,By Christoffel Plantyn., M. D. LXXXV. (1585). (Hieraan gaan vooraf 2 bladen waarop 2 gegraveerde titelpagina's buiten de collatie, I: recto: (met tekst: QVIS SIT OPVS FINIS | VEL EARVM | QVIS SIT ABVSVS | OSTENDO,RERVM QVIS | BENE VIVAT | INOPS.); verso: DE RERVM | VSV ET ABVSV. II: recto: blanco; verso: DE RERVM VSV ET ABVSV. | (met tekst: identiek aan I) | Lvgdvni Batavorvm, | Ex officina Christophori Plantini. | M. D. LXXXV. (1585)). 4º; 28 pp. plus de 2 bladen met 2 gegraveerde titelpagina's plus 25 dubbele bladen, aan één zijde bedrukt met 25 driekwart paginagrote illustraties: gravures met bijbehorende tekst [ontleend aan Furmerius, De usu et abusu, 1575, illustraties J. H. Wierix]. voortitel (waarschijnlijk) (zie hierboven en Furmerus 1575) (en dan nog in verkeerde volgorde) en plaat 23 (zeker) later ingevoegd; blind bestempeld perkament, met centrale stempel, fileten en kleine versieringen, rug vernieuwd; papier hier en daar sterk verbruind en hier en daar vanwege kwaliteit (dun) wat ingescheurd; Ex libris G. Stuiveling. STCN Recht ghebruyck 4. Landwehr 177; De Vries 16. De gravures op het dubbele blad zijn twee aan twee ingevoegd, daarom heeft 1 als compaan een blanco blad. Twee gegraveerde titelpagina's, waarvan de tekst in de gegraveerde versiering [identiek aan Furmerus 1575].
method-draw-image (23)

M T CICERONIS | Vande onderlinghe plichten/drie Boec- | ken/ streckende tot eenen eerlijcken | handel en wandel. | Noch Cato Maior, hoemen d’Ouderdom | geduldigh dragen, en sijne Lælius hoemen | de vriendschap onderhouden sal : | Neffens zijne Paradoxa of wonder-redenen aen | Brutum en de droom van Scipio. | Noyt aldus in duyts by een ghevoeght.

C[oornhert], D[irck] V[olkertszoon]) Tot AMSTERDAM, By Dirck Pietersz. Boeckverkooper/ in de witte | Persse/over de Koornmerckt., (z.j.) [na 1624?]. 16º; 521, (XVII) pp; 1 tweederde paginagrote titelillustratie en 5, waarvan 4 steeds aan het begin van een andere vertaling en één midden in Van d'ouderdom, illustraties: houtsneden. perkament, doorgehaalde rug, sporen van tekst in inkt op rug (onleesbaar); schutbladen niet tegen de band geplakt. STCN Cicero 134. Geerebaert CIII, 1, d, zie onder 4. Bevat: (Opdracht aan) Erasmus (p. 3-5), De vertaelder totten Leser (getekend D.V.C.) (p. 6-9), Het leven MT Ciceronis (p. 10-15), (illustratie: marmeren borstbeeld van Cicero p. 16), Eer?te - Derde Boeck vanden onderlinghe plichten (p. 17-281), (illustratie p. 282), Van d'Ouderdom (p. 283-353, waarin illustratie p. 325), (illustratie p. 354), De Vriendt?chap (p. 355-431), (illustratie p. 432), Paradoxa (p. 433-491), (illustratie p. 492), Be?chrijvinge van den droom Scipionis (p 493-510), Eenighe bladen overigh (p. 511-521), Bladtwij?er (17 pp.) I: over de Officien of onderlinge plichten, II: over de andere boeken.
method-draw-image (23)

Twe-spraack | vande | Nederduitsche | Letterkunst/ | ofte/ | Uant spellen ende eyghenscap | des Nederduitschen taals; | uytghegheven by de Kamer | IN LIEFD BLOEYENDE, | t’Amstelredam. |

Spieghel, Hendrick Laurensz, m.m.v. D.V. Coornhert, Roemer Visscher en G. Fallet] (uitgeversmerk) | TOT AMSTELREDAM., By Hendrick Barentsz.Boeckvercoper/ | inde Warmoesstraat/int vergulde | Schrijf-boeck., 1614.(en ook, met eigen titelpagina doch doorlopende signatuur en paginering: (II.) Ruygh-bewerp | vande | Redenkavelingh/ | ofte | Nederduytsche Dialectike: | De welcke is een Rechtsnoer/ om van alle | dinghen ghewyslick ende onderscheydlick | te spreken/oock waarheid van valsheid te | scheyden/in alle twistredening hooghnut | ende nodigh zynde; | (.). (III.) Kort Begrip | Des Redenkavelings: in | slechten Rym vervat/om des zelfs | voorneemste hoofdpuncten te | beter inde ghedachten | te hechten. | (.). (IV.) Rederijck-kunst/ | in Rijm opt kortst vervat. | Hier by ghevoeght de | REDENKAVELING | ENDE LETTER-KUNSTS | GRONDVESTEN. | (.).) 8º; (XVI), 1-256, (IV), 257-283, (I), pp. Met (voorin) 2 en (achterin) 1 uitslaande tabel(len); met doorlopende signatuur en paginering maar met 4 verschillende titelpagina's; vignetten en sierranden: houtsneden. In gotisch, romein, cursief. perkament met doorgehaalde rug en belettering in inkt, band met grote bruine vlek, boekblok wat los in band, vastgezet met strookjes (middeleeuws handschrift); 2 tabellen wat ingescheurd, geen tekstverlies. Schutblad voor: aantekening in oud handschrift, gedateerd 1650. vellum (stained); re-attached with pieces of a Mediaeval manuscript. STCN 6 'and 3 folding tables'. Uitgeversmerk en blazoen 4x hetzelfde: houtsneden. Bij III geen expliciete vermelding van de Kamer In Liefde Bloeyende. Bevat: I. Toe-eyghenbrief (p. III-VIII), Voorreden (D.V. Koornhert) (p. IX-XIV), Onderscheydlyke verandering (p. XV), Twe-spraack van't spellen ende eyghenschap des Nederduytschen taals (p. 1-92); II. Opdracht (p. 95-98), Totten Kunstgheleerden Lezer (p. 98), Eerste - Vijfde Boeck vande Redenkaveling (p. 99-238); III. Toe-eyghen-brief (aan Jan van Houten) (p. 241-242), Kort begrijp (p. 243-252), Kunstwoorden des Redenkavelings (p. 253-256); IV. Allen Redenryck-kamers (p. III-IV), Rederyck-kunst (p. 257-279), Rederijxe Kunst-woorden verduytscht (p. 280-283).